Velkommen til nye beboer (FAQ)

Kære boligejere i Grundejerforeningen Mosede Bypark, denne side er til dig der gerne vil vide lidt mere om foreningen og samtidig et opslagsværk over de oftest stillede spørgsmål. 

Vi håber at du/I bliver glade for at bo her.


Har foreningen en Facebook gruppe? 

Der er en Facebook-gruppe i foreningen. Den hedder: Grundejerforeningen Mosede Bypark”. 

https://www.facebook.com/groups/mosedebypark/

Siden er et talerør fra beboer til beboer, og bliver ikke administreret af bestyrelsen, men bestyrelsen forbeholder sig retten til at bruge gruppen til at formidle information om aktiviteter i foreningen.
Det er blevet bestemt at man ikke må ligge tilsalg opslag op i foreningens facebookgruppe. Derfor såfremt du har noget som du gerne vil sælge, så skal det gøres i den dertilhørende gruppe: Til salg i GF Mosede Bypark https://www.facebook.com/groups/1634143416845587/


Skal jeg være opmærksom på noget når jeg tegner forsikring på mit hus? 

Ja, når der tegnes villaforsikring, er det vigtigt at være opmærksom på, at skjulte rør er dækket – herunder fjernvarmerør der går i kanalen under huset. Fjernvarmerørene bliver betragtet som tilhørende det enkelte hus. 


Hvem står for de grønne områder?

Der er i området ansat gårdmænd, blandt foreningens egne beboer, til at varetage pasning af fællesarealer. Det drejer sig fortrinsvis om græsslåning, beplantning og snerydning, men også anden vedligeholdelse af området.
Vores gårdmænd står herunder og de har hver et tildelt område:
Hans Kragh, Damhaven 34
Maurizio Martini, Blåhegnet 49
Daniel Thomsen Blåhegnet 22
Vær opmærksom på, at stien foran dit hus er DIN. Det er din pligt, at der er ryddet for sne og is. Det er altid rart, når beboerne i området er med til at sørge for, at der ser pænt ud. 


Kan jeg låne en trækvogn? 

Foreningen har stiger og trækvogne der kan lånes ved henvendelse til gårdmændene eller bestyrelsens medlemmer. 


Har foreningen en containergård? 

Der findes for enden af Blåhegnet en containergård. Der er opstillet to containere – benyt dem gerne til storskrald, dog kun til småt brandbart materiale. Øvrigt materiale (byggeaffald,  osv.) SKAL afleveres hos Miljøcenter Greve, Ventrupparken 16, 2670 Greve, som er under 3 km herfra.
Der er særskilt område i containergården til storskrald, jern og metal samt elektronik. Sørg for at sortere dit affald I de korrekte beholdere/afmærkede pladser og vær opmærksom på om der er plads i containerne først. 

HUSK!
Containerne er ikke til husholdningsaffald, da det kan give ekstra omkostninger til sortering, og det tiltrækker rotter.
Vi henviser til at containergården ikke er en legeplads, og at børn ikke bør opholde sig der. Containerne tømmes hver mandag (1 stk.) og fredag (2 stk.)
Såfremt man ikke kan finde ud af at bruge vores container ordentligt kan det medfører en bødestraf.


Har foreningen en hjertestarter? 

Ja grundejerforeningen har en hjertestarter. Den hænger på væggen ved varmecentralen Blåhegnet 46. Ved brug af hjertestarteren vil hjertestarteren fortælle trin for trin, hvad man skal gøre. Så ingen behøver, at være bange for, at bruge hjertestarteren. Der er også beboer der har meldt sig som hjerteløber https://hjertestarter.dk/hjerteloeber


Er der regler for Hunde? 

Ja, der gøres opmærksom på, at hunde SKAL føres i snor i området, og at efterladenskaber SKAL samles op. der findes papirkurve ved alle P-pladser og legepladser. Området bag volden ud mod Blågårdsvej og Mosede Landevej, er specielt forbeholdt luftning af hunde. 


Skal jeg være opmærksom på noget med min kloakering? 

Ja der kan opstå lugtgener fra varmerummet. Dette kan afhjælpes ved at hælde kogende vand i risten i varmekanalen. 


Hvad går mit grundejerforeningskontingent til? 
Kontingent til grundejerforeningen dækker pasning af fællesarealer, administration, varmebidrag samt TV-Grundpakke fra YouSee. I 2018, betalte et medlem af grundejerforeningen 1350 kr. i kontingent om måneden. Fordelingen af udgifterne var således fordelt på tre hovedposter: 

880 kr. fordelt på den største post går til de faste udgifter forbundet med varmebudgettet, herunder dit eget varmeforbrug. 

336 kr. går til selve grundejerforeningen og er fordelt på vedligeholdelse af områderne, drift af maskinerne samt administration, afskrivning og henlæggelser m.m. 

134 kr. går til din grundpakken hos Yousee. 

Kontingent samt á conto varmebidrag til grundejerforeningen betales, d. 10 i hver måneden via PBS. Hvis der ønskes at betale på en anden måde tillægges et administrationsgebyr. Der pålægges gebyr ved for sen indbetaling. 


Hvilket varmesystem har foreningen?
Der er fjernvarme i alle husene. Foreningen har sit eget varmeselskab, der modtager varme fra VEKS. Der forefindes en måler i varmerummet. Denne bør jævnligt aflæses, så man er sikker på sit egen forbrug. Bemærk at du skal trykke to gange så den står på m3. 

Hvert år i slutningen af december, bliver varmemålerne aflæst så forbruget for året kan blive udregnet, det gør bestyrelsen med en fjernaflæster. Har man haft et unormalt højt forbrug, er det også oftest her at bestyrelsen varmemester kommer ud på besøg. Selve varmeregnskabet forventes afsluttet slut februar, start marts. I 2017 var gennemsnitsafregningen for bebyggelsens 165 huse 172 m3 varmt vand pr. hus, hvilket svarede til en gennemsnitlig varmeafregning på ca. kr. 9.385,-. pr. husstand. 


Hvordan med Antenne/hybridnet?
Alle foreningens medlemmer er lige nu bundet af aftalen med YouSee om minimum levering af grundpakken, der opkræves sammen med grundejerforeningskontingentet. Gebyret betales til YouSee og dækker moms, Koda og Copydan-afgift samt service, drift og vedligeholdelse af anlægget mv. abonnementprisen for grundpakken udgør normalt 279,00 kr. pr. måned.
Ønskes der yderligere tv-kanaler, kan andre pakker bestilles hos YouSee.
Den kvartalsvise afgift for andre pakker betales direkte til YouSee.
Opsætning af antenne og parabol må ikke være synlig udefra.
Folketinget har som bekendt vedtaget en ny lov, der giver mulighed for frit valg af tv-udbyder. Opsigelsesvarslet er løbende måned + 1 måned. Ønske om afmelding af grundpakken skal meddeles bestyrelsen i rimelig tid inden den ønskede udmeldelse, idet ekspeditionstid må forventes. Såfremt man senere måtte ønske at blive tilmeldt igen, skal der betales et oprettelsesgebyr på kr. 599,00 til YouSee. Ønske om tilmelding skal ligeledes meddeles bestyrelsen. YouSee har meddelt foreningen, at det ikke har nogen økonomisk betydning for de øvrige abonnenter, at nogle husstande vælger at træde ud af aftalen om at modtage grundpakken fra YouSee. 

Hvem vedligeholder stierne og vejene i foreningen?
Det er grundejerforeningen selv der vedligeholder vejene og stierne i vores område. Vejen langs vesthegnet er dog kommunens. Foreningen har en vejfond hvor man sparer op til de løbende vedligeholdelsesomkostninger. 

Må man køre på stierne?
Nej det er ikke tilladt at køre i bil på stierne. Det er vigtigt at opretholde muligheden for at børnene kan færdes uden fare. Desuden er asfalten kun projekteret som gangsti og vil på sigt blive ødelagt. 


Er der legepladser i foreningen?
Foreningen har 2 legepladser. En i Vesthegnet og en i Damhaven. 


Hvor må man parkerer?

Til hvert hus hører en afmærket P-plads, nogle huse råder over en carport. Der kan bygges flere carporte ved tilstrækkelig efterspørgsel. Opførelse og vedligeholdelse varetages af grundejerforeningen. Brugsretten erhverves for opførelsespris. 

Der findes parkeringsbåse til gæster på parkeringspladserne, derudover henvises til afmærkede båse langs volden i Blåhegnet. Respekter de gule striber. Vær venlig at undlade, at parkere i græsrabatterne, da det særligt i våde perioder medfører skader vi selv skal udbedre. Det er vigtigt også at gøre gæster opmærksomme på dette. 

Det er ikke tilladt at parkere på Vesthegnet. 

Ifølge deklarationen for bebyggelsen er det ikke tilladt at parkere campingvogne og andre påhængsvogne på foreningens område, herunder nummererede p-pladser i over 24 timer. 


Hvordan med carporte?
I forhold til carporten/p-pladsen, så er du ikke ejer af din carport, men du har fået tildelt brugsretten over den, gennem grundejerforeningen. Af sammen grund er det også grundejerforeningen der står for vedligeholdelsen af alle carportene herude. Man kan derfor ikke lave ændringer på sin carport uden forgående godkendelse. 

Har man ikke en carport, men ønsker at få en carport, så kan man rette henvendelse til bestyrelsen. 

Bestyresen indhenter, når der er nok, tilbud på at få opsat flere carporte. Herefter betaler man den pris, til foreningen, det koster at få carporten opført. Hvis man vil sælge sin brugsret til en carport til en nabo, så må man også gerne gøre det. Man skal dog informere grundejerforeningen, så der kan laves korrekte beviser, for brugsretten til carporten. 


Hvor kan jeg finde foreningen vedtægter? 
Foreningens vedtægter kan findes på hjemmesiden under Dokumentarkiv. 


Hvor kan jeg finde servitutterne? 
Foreningens servitutter kan findes på hjemmesiden under Dokumentarkiv.

Det skal oplyses, at der er en række servitutter på bebyggelsen. Disse kan rekvireres via Greve Kommune. Det skal nævnes, at disse blandt andet omhandler, at der ikke må ændres på facaden af husene. Dog er der vedtaget én mulighed for at få ændret vinduesparti på første sal mod haven, således at der må være vinduer, der kan åbnes. Beskrivelsen kan rekvireres via grundejerforeningen eller Greve Kommune. 

Hegn: I henhold til servitut nr. 1, som er tinglyst på alle ejendommene d. 29.04.1974, skal hegn udføres som levende hegn. 

Der findes godkendte tegninger vedrørende overdækning af terrassen samt udestue på Greve Kommune. 


Hvad farver må jeg male min facade med?
I henhold til Byplanvedtægt nr. 18, som er tinglyst på alle ejendomme d. 23.12.1974, skal udvendige bygningssider fremtræde i farver, der kan dannes af hvidt, sort eller jordfarveskalaen (okker, terra de sienna, umbra, engelsk-rødt, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Selve sternbrættet på gavlen må kun males sort. 

Såfremt man ikke maler i de af servitutterne bestemte farver, kan man af kommunen blive pålagt at male om. 

Ende Gavle: 
Vedligeholdelse af murede gavle påligger den enkelte husejer af ende-rækkehusene. Dog tager grundejerforeningen sig af maling af vindskeder og trægavle. 


Må jeg hænge vasketøj på førstesal? 

Vasketøj der hænger ude på altanen, SKAL hænge under gelænderhøjde. 

Må jeg sætte plakater eller andet op på foreningensområde?
Nej det er blevet bestemt, at der ikke må sættes plakater, herunder valgplakater og andet op langs forenings hegn og på grundejerforeningens område. Såfremt det alligevel bliver gjort, vil de blive fjernet på eget ansvar. 


Husk vi bor tæt:
Da vi bor meget tæt, bør alle tage hensyn til naboer. Undlad at spille for høj musik, samt at hunde bjæffer meget.

Hvor stor er bestyrelsen?
Grundejerforeningens bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer, heraf en formand og en kasserer der er valgt på generalforsamlingen. 

Der konstitueres i bestyrelsen en næstformand og en sekretær. Desuden er der to suppleanter, der deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet, og to revisorer.

Hvordan kontakter jeg bestyrelsen?
Grundejerforeningen Mosede Byparks adresse er: Blåhegnet 46, 2670 Greve 

Bestyrelsen kan kontaktes på mail: Mosedebypark@gmail.com 

Bestyrelsen kontaktes på denne mail-adresse og IKKE via Facebook. 

Man kan også lægge et brev i postkassen, ved varmecentralen.


September 2020